новини
діяльність
структура
пошта
Корисні посилання


Про організацію виконання заходів з реалізації

Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 року № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» та на виконання розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 29.12.2011 №1096 «Про організацію виконання в області Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки»: 

НАКАЗУЮ:
1.Затвердити план заходів з реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції в системі соціального захисту населення Тернопільської області на 2011- 2015 роки у 2013 році, згідно додатку. 
2. Начальникам управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій та м. Тернополя, начальникам Тернопільського міського та обласного центрів по нарахуванню та контролю за здійсненням соціальних виплат, директорам територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), будинків – інтернатів (пансіонатів) та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів забезпечити неухильне виконання цього плану заходів.
3. Про хід виконання заходів щодо запобігання та протидії корупції інформувати головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації до 05 січня 2014 року.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 ПЛАН
заходів з реалізації Державної програми щодо
запобігання і протидії корупції в системі соціального захисту населення Тернопільської області
на 2011-2015 роки у 2013 році
Назва заходу Відповідальні Термін
1 Затвердити заходи щодо запобігання і протидії корупції в органах та установах системи соціального захисту населення області. начальники головного управ-ління, райуправлінь праці та соціального захисту населення, управління соціальної політики Тернопільської міської ради, центрів по нарахуванню та контролю за здійсненням соціальних виплат в Тернопільській області, дирек-тори територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), будинків-інтернатів (пансіонатів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів. лютий-березень 2013 року
2 Інформувати (письмово) головного спеціаліста з кадрової роботи та державної служби головного управління облдержадміністрації про осіб, яких притягнуто до відпо-відальності за вчинення корупційних правопорушень у триденний термін з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили. начальники райуправлінь праці та соціального захисту насе-лення, управління соціальної політики Тернопільської міської ради, центрів по нарахуванню та контролю за здійсненням соці-альних виплат в Тернопільській області, директори територі-альних центрів соціального обслуговування (надання соці-альних послуг), будинків-ін-тернатів (пансіонатів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів. у разі вчинення корупційного правопо-рушення
3 Розглядати інформацію, що надходить до органів виконавчої влади щодо причетності їх працівників до вчинення корупційних правовпорушень начальники головного, рай-управлінь праці та соціального захисту населення та управління соціальної політики Тернопільської міської ради. у разі пос-туплення інформації
4 На виконання листа обласної державної адміністрації від 20.10.2010р. №01-5791/16-22 надавати звіти в обласну державну адміністрацію про роботу у сфері запобігання і протидії корупції головний спеціаліст з кадрової роботи та державної служби головного управління облдержадміністрації щомісячно до 3 числа місяця, наступно-го за звітним
5 Подати головному управлінню праці та соціального захисту населення інформацію про виконання заходів щодо запобігання проявам корупції начальники райуправлінь праці та соціального захисту насе-лення, управління соціальної політики Тернопільської міської ради, центрів по нарахуванню та контролю за здійсненням соці-альних виплат в Тернопільській області, директори територі-альних центрів соціального обслуговування (надання соці-альних послуг), будинків- ін-тернатів (пансіонатів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів . до 05 січня 2014 року
6 Забезпечити подання аналітичної інформації в обласну державну адміністрацію про виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в головному управлінні праці та соціального захисту населення облдержадміністрації головний спеціаліст з кадрової роботи та державної служби головного управління облдержадміністрації щопівро-ку до 20 числа наступного місяця звіт-ного періо-ду
7 Проведення функціонального огляду органів державної влади з метою усунення поєднання в одному органі інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг відповідальні за організацію роботи по запобіганню і протидії корупції в головному управлінні, в райуправліннях праці та соціального захисту населення та в управлінні соціальної політики Тернопільської міської ради 2013
8 Запровадити систему електронного документообігу та електронного цифрового підпису начальники головного управ-ління, райуправлінь праці та соціального захисту населення та управління соціальної політики Тернопільської міської ради. 2015 рік
9 Проведення аналізу практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» Михальчук Т.В., головний спеціаліст фінансово-економічного відділу, Хлистун Г.Я., старший інспектор з контролю відділу організаційно- правової роботи головного управління облдержадміністрації. що квартально
10 Забезпечити функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг. начальники райуправлінь праці та соціального захисту насе-лення, управління соціальної політики Тернопільської міської ради. постійно
11 Запровадити дієвий механізм зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень відповідальні за організацію роботи по запобіганню і протидії корупції в головному управлінні, в райуправліннях праці та соціального захисту населення, в управлінні соціаль-ної політики Тернопільської міської ради, в центрах по нарахуванню та контролю за здійсненням соціальних виплат в Тернопільській області, в те-риторіальних центрах соціаль-ного обслуговування (надання соціальних послуг), в будинках- інтернатахів (пансіонатах) та в центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів . постійно
12 на нарадах з керівниками структурних підрозділів розглядати питання щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. не рідше одного разу в квартал
13 Посилити контроль за дотриманням фінансової дисципліни. постійно
14 При проведенні перевірок підпо-рядкованих органів та установ системи соціального захисту населення області особливу увагу звертати на дотримання вимог Закону Україну "Про засади запобігання і протидії корупції», проводити тематичні перевірки щодо цільового використання бюджетних коштів. керівники структурних підрозділів головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації згідно плану перевірок
15 Своєчасно надавати головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадмі-ністрації копії довідок про перевірки і ревізії іншими контролюючими органами та інформацію про вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків начальники райуправлінь праці та соціального захисту насе-лення, управління соціальної політики Тернопільської міської ради, начальники центрів по нарахуванню та контролю за здійсненням соціальних виплат в Тернопільській області, ди-ректори територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), будинків-інтернатів (пансіонатів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів. постійно
16 Ознайомлювати, під підпис, з ко-дексом поведінки осіб, уповно-важених на виконання функцій держави. працівники кадрових служб головного управління, райуправлінь праці та соціального захисту населення, управління соціальної політики Тернопільської міської ради при приз-наченні на посади держав-них служ-бовців
17 Вжити заходів щодо недопущення порушень законодавства у сфері державних закупівель, удосконалення роботи тендерних комітетів, зменшення частки закупівель за державні кошти за процедурою у одного виконавця та підвищення рівня застосування конкретних процедур закупівель. начальники головного, рай-управлінь праці та соціального захисту населення, управління соціальної політики Терно-пільської міської ради, центрів по нарахуванню та контролю за здійсненням соціальних виплат в Тернопільській області, ди-ректори територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), будинків-інтернатів (пансіонатів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів. постійно
18 Забезпечити здійснення органі-заційних заходів щодо своє-часного оформлення та подання державними службовцями і юри-дичними особами публічного права відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру за звітний період. працівники кадрових служб головного управління, рай-управлінь праці та соціального захисту населення, управління соціальної політики Терно-пільської міської ради, центрів по нарахуванню та контролю за здійсненням соціальних виплат в Тернопільській області, тери-торіальних центрів соціального обслуговування (надання соці-альних послуг), будинків-ін-тернатів (пансіонатів) та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів. щорічно до 01 квітня
19 Дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в частині роботи близьких осіб начальники головного, рай-управлінь праці та соціального захисту населення, управління соціальної політики Терно-пільської міської ради, центрів по нарахуванню та контролю за здійсненням соціальних виплат в Тернопільській області, ди-ректори територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), будинків-інтернатів (пансіонатів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів. постійно
20 Дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в частині обмежень щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.
21 Подавати керівництву звіти про відрядження з конкретними пропо-зиціями в термін не пізніше 3 днів після повернення. працівники головного управ-ління, райуправлінь праці та соціального захисту населення, управління соціальної політики Тернопільської міської ради постійно
22 Забезпечити виконання плану підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів в Центрі підвищення кваліфікації працівників при Мін-соцполітики України, в Терно-пільському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, участь на семінарах, нарадах, заняттях в головному управлінні праці та соціального захисту населення . начальники головного управ-ління, райуправлінь праці та соціального захисту населення, управління соціальної політики Тернопільської міської ради, центрів по нарахуванню та кон-тролю за здійсненням соці-альних виплат в Тернопільській області, директори територі-альних центрів соціального обслуговування (надання соці-альних послуг), будинків- інтер-натів (пансіонатів) та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів. згідно затверджених графіків
23 Включити до плану навчальних семінарів головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації питання роз’яснення вимог законів України "Про засади запобігання і протидії коруп-ції»”, "Про державну службу” тощо. головний спеціаліст з кадрової роботи та державної служби головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації постійно
24 Забезпечити прозору систему прийняття та просування по службі державних службовців . працівники кадрових служб головного управління, райуправлінь праці та соціального захисту населення, управління соціальної політики Тернопільської міської ради постійно
25 Ознайомити державних служ-бовців, юридичних осіб публічного права з кодексом поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави, із вимогами щодо обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби. відповідальні за організацію роботи по запобіганню і протидії корупції в головному управлінні, в райуправліннях праці та соціального захисту населення, в управлінні соціаль-ної політики Тернопільської міської ради, в центрах по нарахуванню та контролю за здійсненням соціальних виплат в Тернопільській області, в те-риторіальних центрах соціаль-ного обслуговування (надання соціальних послуг), в будинках- інтернатахів (пансіонатах) та в центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів. постійно
26 З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби провести щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов’язків. При проведенні щорічної оцінки державних службовців звертати увагу на їх професійні здібності та моральні якості, пропонувати керівнику розглянути питання доцільності перебування на зайнятій посаді тих працівників, які не відповідають вказаним вимогам. працівники кадрових служб головного управління, рай-управлінь праці та соціального захисту населення, управління соціальної політики Тернопільської міської ради січень-лютий 2013
27 З метою забезпечення відкритості і прозорості роботи системи соціального захисту населення області висвітлювати діяльність у засобах масової інформації, поновлювати інформаційні матеріали на web-сайті, проводити "круглі столи”, "гарячі лінії”, прес-конференції тощо. начальники головного управ-ління, райуправлінь праці та соціального захисту населення, управління соціальної політики Тернопільської міської ради, центрів по нарахуванню та кон-тролю за здійсненням соціаль-них виплат в Тернопільській області, директори територіаль-них центрів соціального обслу-говування (надання соціальних послуг), будинків- інтернатів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів. постійно
28 Налагодити співпрацю з сектором з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату місцевих державних адміністрацій відповідальні за організацію роботи по запобіганню і протидії корупції в головному управлінні в райуправліннях праці та соціального захисту населення, в управлінні соціаль-ної політики Тернопільської міської ради постійно


 


Пошук

Вгору