новини
діяльність
структура
пошта
Корисні посилання
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації
від  08 серпня 2013 року  № 63-од  

 РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо ведення претензійно-позовної роботи в
департаменті соціального захисту населення
облдержадміністрації


І. Загальні положення

1.1. Рекомендації щодо ведення претензійно-позовної роботи в департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації (далі-Рекомендації) розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Господарського процесуального кодексу України, Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040 (далі - Загальне положення про юридичну службу), Рекомендацій Міністерства юстиції України “Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на державному підприємстві, в установі, організації” від 23.01.2007 №35-14/7, Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242.
1.2. Претензійно-позовна робота повинна сприяти:
- забезпеченню виконання договірних зобов’язань;
- економії та раціональному використанню матеріальних, трудових, фінансових, паливно-енергетичних, сировинних та інших ресурсів;
- зниженню непродуктивних витрат та усуненню причин і умов, що їх спричиняють;
- забезпеченню захисту і відновленню порушених майнових прав та інтересів департаменту, що охороняються законом;
- забезпеченню відповідальності порушників договірних зобов'язань;
- ефективному застосуванню законодавства для поліпшення економічних показників господарської діяльності та запобіганню його порушенням.
1.3. До претензійно-позовної роботи належить:
- підготовка, одержання та складання документів, необхідних для пред’явлення і розгляду претензій та позовів;
- пред’явлення і розгляд претензій та підготовка позовів;
- підготовка необхідних документів при розгляді справи в суді (відзиви, заяви, скарги);
- захист інтересів департаменту при розгляді майнових, переддоговірних та інших спорів в господарському та інших судах;
- здійснення організаційно-технічних заходів (реєстрація, облік, зберігання та відправка претензійно-позовних матеріалів);
- забезпечення контролю за претензійно-позовним провадженням;
- розгляд, аналіз, узагальнення результатів претензійної та позовної роботи.
1.4. З урахуванням специфіки діяльності, функціональних особливостей та структури, видається наказ про затвердження положення (інструкції) про порядок ведення претензійної та позовної роботи, де чітко розподіляються обов’язки структурних підрозділів: відділів, управлінь щодо підготовки і розгляду претензій та позовів.
1.5. Здійснення контролю за додержанням встановленого порядку ведення претензійно-позовної роботи покладається на юридичну службу.

2. Реєстрація та зберігання
претензійних і позовних матеріалів в департаменті

2.1. Претензійні та позовні матеріали, в тому числі процесуальні документи (ухвали, повістки, накази, постанови тощо), одержані департаментом поштою або під розписку (від уповноваженої особи), реєструються секретарем керівника як вхідна кореспонденція у день одержання або в перший робочий день, у разі надходження їх у неробочий час, і в той же день передаються на розгляд директору департаменту, а копії - юридичній службі.
2.2. Секретар керівника, який приймає кореспонденцію, що надійшла, повинен до претензійних та позовних матеріалів додати конверт (за яким можна встановити адресу відправника, час відправлення документу тощо), що може бути єдиним доказом своєчасної чи несвоєчасної їх відправки.
2.3. При реєстрацій претензій чи позовних заяв перевіряється наявність усіх додатків, зазначених у супровідному листі. При відсутності або невідповідності зазначених додатків секретарем керівника складається про це відповідний акт за підписом не менше 3-х осіб.
2.4. Після реєстрації претензії чи позовної заяви і резолюції директора департаменту або його заступника секретар керівника в той же день передає ці документи згідно резолюції відповідним підрозділам, які здійснюють їх первинну правову оцінку та формують справу.
2.5. Ведення журналів обліку претензій та позовних заяв, пред’явлених департаментом  та до департаменту, хід їх розгляду та виконання, за зразками, наведеними в додатках 1, 2, 3, 4, здійснюється юридичною службою від руки або в електронному вигляді.2.6. Претензійні та позовні матеріали департаменту і ті, що надійшли до департаменту, зберігаються в юридичній службі.
2.7. Закінчені претензійні та позовні матеріали зберігаються протягом 3-х років до передачі їх на збереження в архів. Ці матеріали підшиваються у відповідні папки в тій послідовності, у якій вони були зареєстровані.

3. Порядок ведення претензійної роботи

3.1. Порядок пред’явлення претензій
3.1.1. У разі невиконання або неналежного виконання іншою стороною умов договору керівник структурного підрозділу (начальник відділу, управління) департаменту, який супроводжує договір, невідкладно вносить письмові пропозиції директору департаменту про проведення претензійної роботи.
3.1.2. За наявності підстав та обґрунтованості вимог матеріали для пред’явлення претензії передаються до юридичної служби, яка готує претензію за участю відповідних структурних підрозділів (відділів, управління) департаменту.
Юридична служба у процесі підготовки претензії має право вимагати від структурних підрозділів департаменту документи, які підтверджують вимоги департаменту.
3.1.3. Претензія, після візування відповідними відділами (управлінням) підписується директором департаменту та направляється секретарем керівника адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.
3.1.4. Відділ, що супроводжував договір, та юридична служба здійснюють контроль за своєчасним надходженням відповідей від підприємств, установ, організацій, яким були пред’явлені претензії.
У разі необхідності може бути надіслано нагадування про прискорення надання відповіді на претензію, яке підписується в тому ж порядку, що і сама претензія.
3.1.5. Претензія має бути розглянута відповідачем у місячний строк з дня її одержання, якщо інше не визначене законодавством.
3.1.6. Про фактичне задоволення претензійних вимог юридична служба здійснює запис в журналі обліку претензій.
3.1.7. Якщо претензія відповідачем відхилена повністю або частково без належних підстав, залишена без відповіді, відділ (управління), який супроводжує договір, готує висновок про безпідставність цього відхилення та разом з відповідними документами, що це обґрунтовують, передає до юридичної служби для підготовки позову.
3.2. Порядок розгляду претензій
3.2.1. Директор департаменту або його заступник при надходженні претензій розглядає їх та надає на перевірку відповідному структурному підрозділу (відділу) та юридичній службі для опрацювання або виконання.
3.2.2. При перевірці матеріалів претензій слід з’ясувати такі обставини:
- наявність всіх документів, що підтверджують обґрунтованість претензій;
- правильність складання розрахунку;
- наявність правових підстав для визнання чи відхилення претензій.
3.2.3. Якщо до претензії не додані всі документи, необхідні для її розгляду, вони витребовуються у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше п’яти днів, не враховуючи часу поштового обігу.
Строки розгляду претензій обчислюються з дня одержання претензій і можуть бути подовжені на час, необхідний для досилання заявником на вимогу другої сторони додаткових документів.
Витребувані додаткові документи повинні бути такими, що дійсно необхідні для розгляду претензій і відсутні в департаменті.
Якщо у встановлений строк відомості чи документи не одержані, претензія розглядається за наявними документами.
3.2.4. Після первинної правової оцінки претензійні матеріали передаються до юридичної служби для надання висновку по суті претензійних вимог. Матеріали передаються під підпис через секретаря керівника.
3.2.5. Структурний підрозділ (відділ, управління), який отримав претензійні матеріали, повинен перевірити їх та надати письмовий висновок щодо обґрунтованості претензійних вимог.
Висновок, підтверджений відповідними документами, з претензійними матеріалами передається до юридичної служби.
3.2.6. Юридична служба  з урахуванням висновку готує проект відповіді про відхилення або визнання (повне, часткове) претензії.
3.2.7. У проекті відповіді про відмову в задоволенні претензії повинні бути вказані мотиви, з яких претензія відхиляється, з посиланням на відповідні нормативні акти. До нього додаються, у необхідних випадках, документи, що спростовують претензійні вимоги повністю або частково.
3.2.8. При відмові в задоволенні претензії заявнику повертаються додані до неї оригінали документів.
3.2.9. У проекті відповіді про визнання претензії визначається строк і спосіб її задоволення (перерахування суми заборгованості, зміна продукції тощо).
3.2.10. Відповідь на претензію, після візування керівником відповідного структурного, начальником управління фінансів, юридичною службою підписується директором департаменту та надсилається секретарем керівника адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.
3.2.11. Залишення претензії без відповіді не допускається.

4. Ведення позовної роботи

4.1. Порядок підготовки позовних заяв
4.1.1. Позовна робота, включаючи підготовку матеріалів для пред’явлення позовів та відзивів на них, здійснюється юридичною службою за участю структурних підрозділів (відділів, управління), до повноважень яких належать питання, що потребують вирішення в судовому порядку.
4.1.2. Юридична служба дає правову оцінку документів, переданих відповідним структурним підрозділом (відділом, управлінням) щодо обґрунтованості і законності та в процесі підготовки позовної заяви має право вимагати матеріали, необхідні для пред’явлення позову.
Якщо переданих документів виявляється недостатньо або вони будуть оформлені неналежним чином, юридична служба зобов’язана у письмовому висновку встановити строк для усунення недоліків.
У разі, коли структурний підрозділ не передав необхідні документи юридична служба повинна повідомити про це директора департаменту, який має право накласти стягнення на винних осіб відповідно до чинного законодавства України.
4.1.3. Позовна заява, оформлена відповідно до вимог законодавства, з долученням усіх необхідних доказів (про сплату державного мита) підписується директором департаменту, реєструється та надсилається секретарем керівника до суду (копія відповідачеві) рекомендованим або цінним листом або передається представником департаменту під підпис.
4.1.4. Після одержання ухвали суду про порушення провадження у справі за резолюцією директора департаменту юридична служба з відповідним структурним підрозділом (відділом, управління) виконує вимоги цієї ухвали у строки, визначені судом.
4.1.5. Юридична служба забезпечує участь представника підприємства (управління) під час розгляду справи у суді. У разі необхідності юридична служба має право залучати до участі у судових засіданнях працівників відповідальних структурних підрозділів (відділів, управління)  департаменту.
4.1.6. Рішення, ухвала, постанова суду аналізується відповідним структурним підрозділом (відділом, управлінням) та юридичною службою, за результатами якого директору департаменту або його заступнику вносяться пропозиції щодо їх оскарження чи необхідність виконання судового рішення.
4.1.7. Заява (скарга) на рішення, ухвалу, постанову підписується директором департаменту та подається відповідно до відповідного суду в строки та у порядку, встановлені чинним процесуальним законодавством. Копія заяви надсилається рекомендованим або цінним листом або передається представником підприємства (управління) під підпис сторонам, якщо це передбачено чинним процесуальним законодавством.

4.2. Порядок підготовки відзивів (заперечень) на пред’явлені позови
4.2.1. Позовні заяви, одержані департаментом реєструються секретарем керівника і в той же день передаються на розгляд директора департаменту.
4.2.2. Юридична служба реєструє позовні заяви у відповідному журналі обліку.
4.2.3. При необхідності юридична служба передає пред’явлену позовну заяву у відповідний структурний підрозділ відділ, який в п’ятиденний строк зобов’язаний надати висновок та необхідні документи по суті позовних вимог.
4.2.4. На основі одержаних документів юридична служба готує мотивований відзив, який підписується директором департаменту та подається до суду, який розглянув справу, в строки та у порядку, встановлені чинним процесуальним законодавством.
4.2.5. Про надходження грошових сум за претензіями, визнаними відповідачами за рішенням суду, а також про перерахування сум у випадках визнання претензій та грошових стягнень за рішенням суду управління фінансів повідомляє юридичну службу, про що вносяться відповідні відмітки в журналі обліку претензій та позовних заяв.
 
Головний спеціаліст-юрисконсульт
Т.П.ВАЛЕГА
Пошук

Вгору