новини
діяльність
структура
пошта
Корисні посилання


П О Л О Ж Е Н Н Я про громадську раду при департаменті соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації 20.10.2014

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації

В.А.Боярський

 

СХВАЛЕНО

Засідання громадської ради при департаменті соціального захисту населення обласної державної адміністрації від 12.11.2014
П О Л О Ж Е Н Н Я

про громадську раду при департаменті соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації


Розділ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада при департаменті соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації(далі - громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в реалізації державної політики в сферах зайнятості населення, надання соціальних послуг, а також здійснення громадського контролю за діяльністю департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації (далі-департамент), здійснення громадського контролю за діяльністю департаменту та налагодження ефективної взаємодії з громадськістю.

1.2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, нормативно-правовими актами обласної державної адміністрації та обласної ради, департаменту, положенням про департамент, цим положенням.

1.3. Основними завданнями громадської ради є:

1) створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2) здійснення громадського контролю за діяльністю департаменту;

3) сприяння врахуванню департаментом громадської думки під час реалізації державної політики.

 

1.4. Положення про громадську раду погоджується департаментом та схвалюється на її засіданні громадської ради.

Розділ ІІ. 

ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 

2.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає департаменту пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає департаменту пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає департаменту для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної соціальної політики, удосконалення роботи департаменту;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, що розробляються департаментом;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням департаментом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті департаменту та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає департаменту інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.2. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріати, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи громадської ради працівників департаменту, представників органів місцевої виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності департаменту;

4) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання „круглих столів” та інші комунікативні заходи з актуальних питань реалізації соціальної політики;

5) отримувати в установленому порядку від департаменту проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують консультацій з громадськістю та іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності громадської ради;

6) взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими громадськими радами при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

7) за погодженням з департаментом направляти представників громадської ради для участі у заходах (семінарах, конференціях тощо), що проводяться департаментом;

8) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

9) розглядати питання, що мають важливе значення і знаходяться у сфері компетенції департаменту;

10) вносити громадські висновки стосовно відсторонення від роботи керівників соціальної сфери, які скомпроментували себе;

11) ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у формування та реалізацію соціальної політики, розвиток громадянського суспільства.

2.3. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковим для розгляду департаментом протягом п’яти робочих днів. Рішення департаменту, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті департаменту.

Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

2.4 Строк повноважень громадської ради - два роки. Повноваження припиняються після затвердження нового складу громадської ради.

2.5. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням та іншими реквізитами (адреса, електронна адреса, телефон/факс).

2.6. Члени громадської ради мають відповідні посвідчення встановленого зразка.

2.7. Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений департамент.

Розділ ІІІ.

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 

3.1. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститутів громадянського суспільства).

3.2. Склад громадської ради формується на установчих зборах за участі представників інститутів громадянського суспільства шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

3.3. До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Кількість членів громадської ради визначається учасниками установчих зборів. Членство в громадській раді є індивідуальним.

3.4. У термін, що не перевищує 60 календарних днів до дати закінчення терміну повноважень громадської ради, нею утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради. До складу ініціативної групи входять представники департаменту та інститутів громадянського суспільства.

3.5. Не пізніше ніж за 3 календарних днів до дати проведення установчих зборів департамент в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.6. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

 

До заяви додаються:

1)рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

2)біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

3) копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

4) інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

3.7. За 10 календарних днів до дати проведення установчих зборів прийом заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що департамент повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.8. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при департаменті до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

3.9. За підсумками установчих зборів секретар громадської ради оформляє протокол, який підписує разом із головуючим та протягом 7 календарних днів від дати проведення установчих зборів передає його до департаменту для затвердження складу новообраної громадської ради.

3.10. Протокол установчих зборів з відомостями про склад новообраної громадської ради департамент оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.11. На підставі протоколу установчих зборів департамент затверджує склад громадської ради. Після затвердження нового складу діяльність громадської ради попереднього скликання припиняється.

3.14. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

Розділ ІV.

ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

4.1. Члени громадської ради мають право:

1) брати участь в обговоренні питань, що вносяться на засідання громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції;

2) брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях громадської ради та її робочих органів, членом якої вони є;

3) інформувати громадську раду про свою діяльність;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідання громадської ради;

5) бути членом комітетів (не більше двох одночасно), комісій, експертних груп та інших робочих органів громадської ради;

6) ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради та її робочих органів;

7) у разі незгоди з прийняттям рішення висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.

4.2. Члени громадської ради зобов’язані особисто брати участь у засіданнях громадської ради та її робочих органів, членами яких вони є.

4.3. У разі неможливості бути присутнім на засіданні громадської ради або її робочого органу, член громадської ради може письмово викласти власну думку, яка оголошується на відповідному засіданні та долучається до протоколу.

4.4. Делегування права голосу члена громадської ради іншим особам, включно з членами громадської ради не допускається.

4.5. Члени громадської ради не можуть виступати від імені громадської ради або її робочого органу, не отримавши на це відповідних письмових повноважень.

4.6. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

1) подання членом громадської ради відповідної заяви;

2) систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше двох разів поспіль);

3) письмового повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

4) скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

5) неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним, у разі смерті.

4.7. У разі припинення членства у громадській раді будь-кого з її членів кворум ради розраховується від кількості членів, що залишився.

Розділ V.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 

5.1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу департаменту.

5.2. Голова громадської ради:

1) організовує діяльність громадської ради;

2) скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

3) підписує документи від імені громадської ради;

4) звітує про роботу громадської ради;

5) представляє громадську раду у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації;

6) надає членам громадської ради доручення щодо їх участі в нарадах, колегіях тощо, що проводяться департаментом.

6) може брати участь у засіданнях колегії департаменту.

5.3. Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні громадської ради, так і за рішенням громадської ради при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати головою свої обов’язки (набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього, припинення членства в інституті громадського суспільства, від якого був обраний, висловлення недовіри членам громадської ради). До свого переобрання голова громадської ради виконує покладені на нього обов’язки.

5.4. Питання про дострокове переобрання голови громадської ради може бути винесено на розгляд ради за ініціативою третини її членів. У цьому разі голова громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів громадської ради, які присутні на засіданні.

5.5. Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів громадської ради на підставі пропозицій голови громадської ради. З числа заступників голова громадської ради призначає першого заступника.

Перший заступник та заступники голови громадської ради виконують функції, покладені на них громадською радою та розпорядженням голови громадської ради.

5.6. Заступники голови громадської ради:

1) забезпечують виконання закріплених за ними напрямів роботи громадської ради;

2) здійснюють організаційно-методичну підтримку роботи відповідних комітетів (комісій, секцій, робочих груп) громадської ради (у разі їх утворення);

3) контролюють виконання плану роботи громадської ради в межах повноважень;

4) розглядають, за дорученням голови громадської ради, питання, що належать до їх компетенції;

5) вносять пропозиції щодо створення тимчасових органів громадської ради;

6) організовують вивчення та дослідження громадської думки;

7) виконують інші функції відповідно до покладених на громадську раду завдань.

5.7. У разі відсутності голови громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов’язки його повноваження за розпорядженням голови чи рішенням громадської ради виконує перший заступник голови громадської ради.

У разі неможливості виконання своїх обов’язків головою, заступниками, керівниками комітетів, комісій тощо, за рішенням правління громадської ради виконання їх обов’язків покладається на одного з членів громадської ради – до вирішення цього питання на найближчому засіданні громадської ради.

5.8. Громадська рада з метою виконання своїх завдань формує план (основні напрямки) своєї діяльності на календарний рік, який затверджує на засіданні громадської ради з урахуванням пропозиційдепартаментута інститутів громадянського суспільства.

5.9. Для об’єднання управлінських можливостей інститутів громадянського суспільства і фахівців відповідної кваліфікації і підвищення на цій основі професійного рівня виконання громадською радою своїх завдань вона може створювати комітети з числа членів громадської ради та за участю інших осіб. Комітети в своєму складі можуть мати підкомітети, комісії. Порядок формування, кількість та напрямки роботи комітетів (підкомітетів, комісій) визначаються рішенням громадської ради та оформлюються протоколом.

5.10. Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд громадської ради, а також для здійснення громадської експертизи проектів законодавчих актів та інших нормативно-правових актів органів влади у складі громадської ради утворюються тимчасові робочі та експертні групи. Громадська рада обирає склад та голову робочої, експертної групи, визначає їх завдання. Робочі групи утворюються, як правило, на певний період часу як тимчасові.

5.11. Робочі та експертні групи, інші робочі органи громадської ради проводять свою роботу у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю від загальної чисельності членів робочого органу та оформлюються протокольно. За рішенням громадської ради її робочим органам може бути делеговано право на взаємодію із іншими спеціалізованими консультативно-дорадчими органами, що утворені як при департаментічи його структурних підрозділах, так і при інших органах влади.

5.12. Секретар громадської ради забезпечує ведення діловодства, вирішує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення роботи громадської ради та виконує інші функції за рішенням громадської ради.

5.13. Функції секретаря громадської ради за її рішенням, погодженим іздепартаментом, може виконувати працівник структурного підрозділу у зв’язках з громадськістюдепартаменту, який не є членом громадської ради. У такому випадку секретар громадської ради бере участь в її засіданнях з правом дорадчого голосу.

5.18. З метою організаційного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності громадської ради у їїскладі може утворюватисяпостійно діючий робочий орган – секретаріат громадської ради (далі – секретаріат) у складі відповідального секретаря та секретарів. Кількість членів секретаріату визначається громадською радою.

5.19. Секретар відповідно до покладених на нього завдань:

1) відповідно до затвердженого плану роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань громадської ради з урахуванням пропозицій її членів;

2) забезпечує ведення протоколів засідання громадської ради у триденний строк подає їх на підпис голови громадської ради;

3) контролює підготовку питань на засідання громадської ради відповідно до проекту порядку денного;

4) забезпечує оприлюднення рішень громадської ради та направлення їх на адресу департаменту;

5) забезпечує контроль за виконанням рішень громадської ради;

6) опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення кадрових питань, зокрема, щодо припинення членства у громадській раді;

7) за погодженням з головою громадської ради залучає до виконання окремих робіт і завдань членів громадської ради та інших осіб;

8) забезпечує інформування про діяльність громадської ради, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність громадської ради, виконання їїрішень;

9) забезпечує ведення діловодства у громадській раді;

10) забезпечує взаємодію та листування громадської ради з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

11) виконує інші функції для забезпечення здійснення громадською радою своїх повноважень.

5.20. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи громадської ради та у разі потреби, але не рідше одного разу на в півроку. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради або однієї третини їїчленів.

5.21. Засідання громадської ради є правомірним, якщо в ньому беруть участь не менше як половина її членів. За неможливості проведення засідання громадської ради з причини відсутності кворуму, її засідання переноситься на триденний термін, про що повідомляється на веб-сайті департаментута інший прийнятний спосіб.В такому випадку засідання громадської ради є правомірним при відсутності кворуму.

5.22. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

5.23. Засідання громадської ради веде їїголова. За відсутності голови або за його дорученням на засіданні головує перших заступник голови (або один із заступників).

5.24. У засіданнях громадської ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу уповноважені представникидепартаменту, інші запрошені особи.

5.25. За запрошенням громадської ради у її засіданнях можуть брати участь представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, науковці.

5.26. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду департаментом.

5.27. Рішення засідань громадської роботи оформлюються протоколом за підписом секретаря та головуючого. Протокол відповідного засідання громадської ради протягом 5 календарних днів направляється додепартаменту.

Розділ VІ.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ, ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 

6.1. Департамент створює умови для діяльності громадської ради приміщенням, засобами зв’язку (телефон, факс, електронна адреса).

6.2. Громадська рада інформує в обов’язковому порядку громадськість тадепартаментпро свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційномувеб-сайтідепартаментув рубриці «Громадська рада», готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

Пошук

Вгору