новини
діяльність
структура
пошта
Корисні посилання


Положення про департамент соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації 29.09.2014

1. Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації (далі - департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах області забезпечує виконання покладених на департамент завдань.

2. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству соціальної політики України (далі-Мінсоцполітики).

3. Департамент забезпечує виконання на території області повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту працюючого населення, у тому числі працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці; соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам, сім'ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, у тому числі ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями Тернопільської обласної ради, а також цим Положенням.

5. Основним завданням департаменту є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території області у сфері соціального захисту населення, що включає:

1) визначення пріоритетів соціального розвитку; здійснення аналізу рівня життя населення та підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм, реалізації заходів у сфері соціального захисту населення;

2) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально- трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

3) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та надання житлових субсидій населенню, забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із законодавством України;

4) організацію на території області соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

5) здійснення координації діяльності і контролю за виконанням структурними підрозділами соціального захисту населення районних державних адміністрацій, структурним підрозділом соціального захисту населення Тернопільської міської ради законодавства з питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, надання їм організаційно-методичної допомоги щодо правильності застосування законодавства у цій сфері;

6) забезпечення сприяння:

- реалізації державної політики зайнятості на території області, повній, продуктивній, вільно обраній зайнятості, зниженню рівня безробіття;

- органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально- економічного розвитку відповідних територій;

- громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту інвалідів, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення.

6. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах області та вживає заходів до усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально- економічного розвитку області;

6) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо розвитку області;

9) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

12) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Тернопільської обласної ради;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

15)   готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

18)   забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент;

19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

20) координує і контролює роботу структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій, структурного підрозділу соціального захисту населення Тернопільської міської ради;

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд обласної державної адміністрації та Мінсоцполітики;

29) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, обласній державній адміністрації та Мінсоцполітики;

30) здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання обласній державній адміністрації та Мінсоцполітики;

31) координує і контролює роботу структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій, структурного підрозділу соціального захисту населення Тернопільської міської ради стосовно здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; надає практичну, консультаційно-правову та організаційно-методичну допомогу;

32) співпрацює зі службою у справах дітей обласної державної адміністрації щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їх компетенції;

33) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

- організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів і укладення територіальних угод між місцевими органами виконавчої влади, профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва обласної державної адміністрації з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями; здійснює повідомну реєстрацію територіальних угод у порядку, визначеному законодавством, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

- здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

- бере участь у розробленні та реалізації обласних програм, спрямованих на удосконалення системи управління охороною праці підприємств та запобігання нещасних випадків на виробництві;

- розробляє (бере участь у розробленні) обласну програму зайнятості населення, координує роботу із здійснення заходів, передбачених обласною та районними програмами зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

- сприяє ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці;

- вивчає стан трудової міграції на території області, готує пропозиції щодо регулювання міграційних потоків;

- забезпечує діяльність комісій у справах альтернативної (невійськової) служби;

- забезпечує виконання функцій, покладених на державну експертизу умов праці;

34) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

здійснює координаційно-методичні функції та моніторинг у сфері надання:

- державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги особі, яка здійснює догляд за психічно-хворою особою - інвалідом 1 чи 2 групи, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

- субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення;

- пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян тощо;

здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати місцевими органами соціального захисту населення компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів соціального захисту населення відповідно до законодавства України;

здійснює організаційно-методичне керівництво роботи головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

35) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

- здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за наданням установлених законодавством України пільг та здійсненням заходів щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, дітей-сиріт, одиноких матерів, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних сімей та інших категорій громадян, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;

- організує та координує роботу, пов'язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”;

- організовує роботу обласної комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням статусу учасника війни, та комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною;

- забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 5 травня особам, на яких поширюється чинність законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”, а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”;

- забезпечує реалізацію заходів державних програм соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань;

- забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

- аналізує та надає пропозиції щодо кандидатур зі встановлення довічних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

- забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично здійснює аналіз призначених стипендій та інформує Мінсоцполітики про зміну їх одержувачів, організовує своєчасне подання документів на призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

36) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

- вивчає потребу області у соціальних послугах, готує та подає пропозиції обласній державній адміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

- забезпечує організацію роботи із створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг пенсіонерам, інвалідам, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

- спрямовує та координує в межах своїх повноважень діяльність Тернопільського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

- здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших соціальних закладів, установ та служб в реалізації законодавства України;

- проводить роботу, пов'язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернатних установ, інших закладів, установ та служб з надання соціальних послуг, поліпшенням якості соціальних послуг, які надаються ними, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на утримання цих установ, закладів та служб;

- забезпечує ефективну роботу Наглядової ради за діяльністю інтернатних установ системи соціального захисту населення області та координує роботу громадських рад при будинках-інтернатах;

- організовує та контролює взаємодію інтернатних установ системи соціального захисту населення з органами внутрішніх справ;

- контролює та вирішує питання щодо влаштування людей похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів до інтернатних установ системи соціального захисту населення;

- сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

- забезпечує ведення реєстру суб'єктів, що надають соціальні послуги на території області;

- контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями за соціальним замовленням;

- бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

- співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

- сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

- у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування під час формування проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб'єктів, що надають соціальні послуги;

- співпрацює з навчальними закладами щодо підготовки соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, інших фахівців для відповідних територій, координує роботу з підвищення їх кваліфікації;

- сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк відповідно до Закону України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбували та відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, їх соціальній адаптації;

37) у сфері соціальної інтеграції інвалідів:

- сприяє розвитку реабілітаційних установ для інвалідів та дітей- інвалідів, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;

- координує діяльність реабілітаційних установ для інвалідів та дітей- інвалідів обласного підпорядкування;

- направляє інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ;

- організовує роботу із забезпечення інвалідів транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;

- здійснює облік інвалідів та дітей-інвалідів на забезпечення автомобілями відповідно до законодавства, в тому числі безоплатне та пільгове;

- координує та контролює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;

- аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, компенсаційними виплатами, передбаченими законодавством, та направляє узагальнену інформацію Державній службі з питань інвалідів та ветеранів України;

- сприяє розвитку фізичної культури і спортивного руху інвалідів як етапу їх соціальної реабілітації;

- бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

38) організовує та забезпечує здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, за результатами проведеної роботи звітує Мінсоцполітики;

39) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

40) здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації з питань соціального захисту населення;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

8. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно з законодавством про державну службу за погодженням з Мінсоцполітики в установленому законодавством порядку.

10. Директор департаменту:

1) здійснює керівництво департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у департаменті;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про департамент;

3) затверджує посадові інструкції працівників департаменту та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з Мінсоцполітики, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

11)видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції в Тернопільській області;

12) подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису департаменту;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців департаменту;

16) в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників департаменту;

17) подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, директора Тернопільського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту;

19) забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів соціального захисту населення районної державної адміністрації, структурного підрозділу соціального захисту населення Тернопільської міської ради, закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики;

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Накази директора департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації або Мінсоцполітики.

12. Директор департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням директора.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції департаменту, в ньому може утворюватися колегія.

Персональний склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора департаменту.

Рішення колегії провадяться в життя наказами директора департаменту.

14. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності департаменту, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань в департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії.

Склад рад та комісій, положення про них затверджує директор департаменту.

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

16. Штатний розпис та кошторис департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. №228.

17. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Тернопільській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

18. Департамент є правонаступником зобов’язань, прав та обов’язків головного управління праці та соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (з питань соціального захисту населення) Тернопільської обласної державної адміністрації.

Пошук

Вгору